งานประกันภัยรถยนต์

งานทะเบียนรถยนต์

งานทะเบียนรถบรรทุก


                                              

   

 สถิติวันนี้ 14 คน
 สถิติเมื่อวาน 18 คน
 สถิติเดือนนี้ 
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด  
642 คน
4249 คน
704131 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-21

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

แลกลิงค์

 Truck.in.th แหล่ง ประกาศ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนรถบรรทุก ที่นี่ฟรี!   car-today.com  แ ห ล่ ง ร ว ม ร ถ มื อ ส อ ง 

 ศูนย์รวมรถบรรทุก 

 +-+-+ Shop2BKK หลากหลายอุปกรณ์ case iPhone!+-+-+

 แลกลิ้งค์  

รับขอใบประกอบการรถบรรทุก รถโดยสาร รถบัส รถตู้ โดยมืออาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                    

  ขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ขอรับบริการ ขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือสอบถามเพิ่มเติมการขอใบอนุญาต

บริษัท สินก้อยดอทคอม จำกัด 1/27 ซ.พรมแดน 7 หมู่บ้านตวงทอง 5 ซ.4 ถ.เอกชัย 131

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร.02-8924523,081-8254185

Email: pragun@singoy.com  

                                     
เอกสารประกอบการ ขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกรับจ้างไม่ประจำทาง(บุคคล)
1 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2 ต้นฉบับและสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้า
3 สำเนาโฉนดที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่จอดรถ สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของ  โฉนดที่ดินเป็นบุคคล)
หนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัทที่มีอำนาจเจ้าของ  โฉนดที่ดิน (กรณีเจ้าของโฉนดที่ดินเป็นนิติบุคคล)
4 แผนที่แสดงเส้นทางไปสถานที่จอดรถ
5 สำเนาทะเบียนรถ หน้ารายการจดทะเบียนและหน้ารายการเสียภาษี
6 รูปถ่ายสำนักงาน รูปถ่ายกิจการ รูปถ่ายสถานที่จอดรถ และรูปถ่ายรถ มุมมองอย่างละ 2 รูป
7 สำเนาสัญญาจ้างงาน สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าขนส่ง หรือสำเนาใบขนส่ง
8 ตัวอย่างเครื่องหมายกิจการ และตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
9 ตรวจสถานที่จอดรถตามโฉนดที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่จอดรถ
10. คำขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
11. หนังสือชี้แจงเหตุผลในการใช้รถ
12สัญญา ให้ใช้สถานที่จอดรถ
13. หนังสือมอบอำนาจ
14. บันทึกคำรับรอง 2 ฉบับ
เอกสารประกอบการ ขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกรับจ้างไม่ประจำทาง (กรณีนิติบุคคล)
1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท(ไม่เกิน 90 วัน)
2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัทที่มีอำนามลงนาม
3 สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
4 สำเนารายงานการประชุมก่อตั้งบริษัท หรือสำเนาข้อบังคับบริษัท
5 สำเนา ใบ ภพ. 01
6 สำเนาโฉนดที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่จอดรถ สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของ โฉนดที่ดินเป็นบุคคล)                                                                                  หนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัทที่มีอำนาจ     เจ้าของโฉนดที่ดิน (กรณีเจ้าของโฉนดที่ดินเป็นนิติบุคคล)
7 แผนที่แสดงเส้นทางไปสถานที่จอดรถ
8 สำเนาทะเบียนรถ หน้ารายการจดทะเบียนและหน้ารายการเสียภาษี
9 ตัวอย่างรอยตราประทับ 2 ตรา
10. รูปถ่ายสำนักงาน รูปถ่ายกิจการ รูปถ่ายสถานที่จอดรถ และรูปถ่ายรถ มุมมองอย่างละ 2 รูป
11. สำเนาสัญญาจ้างงาน สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าขนส่ง หรือสำเนาใบขนส่ง
12. ตัวอย่างเครื่องหมายกิจการ และตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
13. ตรวจสถานที่จอดรถตามโฉนดที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่จอดรถ
14. คำขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
15. หนังสือชี้แจงเหตุผลในการใช้รถ
16. สัญญา ให้ใช้สถานที่จอดรถ
17. หนังสือมอบอำนาจ

18. บันทึกคำรับรอง 2 ฉบับ

รายละเอียดการขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางระหว่างประเทศ

1. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
2. เอกสาร/หลักฐาน ประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง ดังต่อไปนี้
  บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
    1) หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และกรรมการของบริษัททุกคน ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน
    2) รายชื่อกรรมการของบริษัททุกคน
    3) สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวของบุคคล ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการของบริษัททุกคน
    4) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน
    5) รายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ
    6) สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
    7) ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา (ถ้ามี)
    8) ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
    9) รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน อย่างละ 2 รูป
  10) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ
  11) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ

หมายเหตุ   เอกสารทุกชนิดจัดทำสองชุด เพื่อส่งกรมการขนส่งทางบก 1 ชุด

และสำนักงานขนส่งจังหวัด 1 ชุด

พ.ร.บ.ขนส่งทางบก หมวด 3 การประกอบการขนส่ง http://www.prjlocal.com/download/pdf/p161.pdf

ขอรับบริการ ขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือสอบถามเพิ่มเติมการขอใบอนุญาต

บริษัท สินก้อยดอทคอม จำกัด 1/27 ซ.พรมแดน 7 หมู่บ้านตวงทอง 5 ซ.4 ถ.เอกชัย 131

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร.02-8924523,081-8254185

Email: pragun@singoy.com  

 http://satun.dlt.go.th/upload/p37.pdf

 

  CALL CENTER

คุณวณิชย์สิน(สิน)

 081- 8254185     

 คุณชลสุภักดิ์(ก้อย)

085- 1539545

086- 4484945

F.02-8924523
       

   

 

Calendar

           

           

               

วิธีการชำระเงิน

  โอนเงินผ่านธนาคาร

            

รายชื่อลูกค้า

บจก. ซีว่าลอจีสติกส์(ปท)

บจก.ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์(ปท)

บจก. บุญทัต ทรานสปอร์ต

บจก.โซนี่ ซัพพลายเชน โซลูชั่น(ปท)

บจก. เอเนอไจเซอร์(ปท)

บจก. เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ 

บจก. เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี 

บจก. แม็กก้า ทรานสปอร์ต
บจก. ราชรถ ทราเวิล
บจก. กานต์นิธิ โลจีสติกส์

บจก. เบสท์เทค แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง

บจก. เจ.ดี.ดีไซน์ แอนด์คอนสตรัคชั่น

บจก. พระโขนงดั้มพ์คาร์ เซอร์วิส

บจก. พี เอส เจ คอนซัลแทนท์

บจก. อาร์คิเทคเจอร์ ดีไซน์ อินโนวิชั่น
บจก. คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
บจก.ทาทามอเตอร์ (ประเทศไทย)

 

รายชื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์

     สินมั่นคงประกันภัย

โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย

   อาคเนย์ประกันภัย

    แอลเอ็มจีประกันภัย

    เจ้าพระยาประกันภัย

 ไทยศรีประกันภัย

     วิริยะประกันภัย

  เมืองไทยประกันภัย

    กรุงเทพประกันภัย

  กรุงไทยพานิชประกันภัย 

Copyright (c) 2007by singoy.com บริษัท ทรัค แอนด์ คาร์ 168 จำกัด

1/27 ซ.พรมแดน 7 หมู่บ้านตวงทอง 5 ซอย4 ถ.เอกชัย131 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ10150 

Tel./Fax.02-8924523  Mobile.085-1539545,086-4484945,090-5598168,081-8254185